Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Færdig med TDC's digitale signatur

21. oktober 2007 kl. 13:0727
Artiklen er ældre end 30 dage

Jeg fik for nylig en mail om at min digitale signatur skulle opgraderes. Mailen var "Digitally signed and verified" og jeg må indrømme at det lige tog mig en par minutters googlen inden jeg turde klikke mig videre.

Nuvel, TDC var såmænd blot så venlige, at gøre mig opmærksom på, at min signatur udløb om en måneds tid og at jeg nok skulle overveje at opgradere.

Det kunne gøres ved blot, at trykke på det medfølgende link.

Spærretid for ildræve

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bom! Din digitale signatur er spærret - stod der nu på skærmen (jeg har tilføjet bommet for at øge den dramatiske effekt).

Så går der DSB-Harry i den og jeg sidder med et fjoget udtryk og siger for mig selv - a-hvaffor en smed?.

Det kunne vel ikke passe at de havde lukket den ned allerede. Efter et par minutter går lyset dog op for mig. Firefox selvfølgelig.

Kan det virkelig passe, at TDC ikke gider understøtte den klart største ikke-Microsoft-udviklede browser på markedet? I øvrigt samme arrogante holdning som deles af for eksempel Den Danske Bank.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og ja det passer, Internet Explorer glider glat igennem til opgraderingssiden.

Helt ærligt TDC, smid dog lige 30 minutters webudvikling mere på siden (hvilket formentlig vil være en fordobling af den tid, der er brugt i forvejen) og find ud af hvilke browsere folk bruger, så de ikke får direkte fejlagtige fejlmeddelser smidt i hovedet.

Jeg klikker videre og støder så ind i næste forhindring. Min version af Java er ikke understøttet og jeg skal opgradere.

Og nu bliver det sjovt. TDC vil have mig til at opgradere fra version 1.6.3 til version 1.4.1, 1.4.2 eller 1.5. I et svagt øjeblik overvejer jeg rent faktisk at gøre det, men beslutter mig for at det ikke kan passe at man skal nedgradere.

Dansen med Jeppe

Ringer til TDC support og får fat i Jeppe, som vist ikke helt forstår, hvad det er jeg siger til ham. Jeg spørger om det kan være rigtigt, at jeg skal nedgradere Java og umiddelbart siger han - ja, det kan sikkert godt passe.

Nu vækker den slags udtryk jo ikke ligefrem voldsomt stor tillid til, at han rent faktisk ved, hvad det er han taler om.

Så jeg spiller ud med "så skrider jeg da bare"-kortet. - Betyder det så at jeg er nødt til at droppe min TDC-digitale signatur' Er der andre udbydere'.

  • Ehh - lige et øjeblik, jeg spørger lige en kollega. Tak Jeppe, det skulle du måske have startet med i stedet for at gætte.

Et minuts tid senere vender han tilbage og forklarer mig at det er fordi jeg har en gammel "standard digital signatur". Han vil nu spærre min nuværende og så kan jeg ellers få lov til at bestille en ny digital signatur. Ganske fikst design, at den ikke kan opgraderes på en lidt mere brugervenlig måde.

Endestation

Og her sidder jeg så nu. Og overvejer om jeg overhovedet gider at rode mere med det lort.

Det har sgu ikke været nogen ubetinget succes-oplevelse i de par år jeg har haft min digitale sigantur.

Bare for at tage det seneste eksempel, så virkede den ikke i sommers da jeg skulle ind og rette mit skattekort. I stedet måtte jeg logge på med den tast-selv kode jeg engang har oprettet.

E-boks, som var grunden til, at jeg overhovedet fik oprettet en digital signatur, kan jeg logge ind på via min netbank.

Helt ærligt, hvis den eneste gevinst ved den digitale signatur er uforstålige fejlmeddelser, hjemmesider man ikke kan logge ind på og software, der ikke kan opgraderes, så skulle man måske overveje at springe af toget her.

PS. Der er lige dukket en mail op i min inbox, der fortæller mig, at min digitale signatur nu er spærret. Jeg tror ærligt talt, at det er endestationen for min rejse med TDC's digitale signatur.

27 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
30
26. oktober 2007 kl. 17:05

Christian Schmidt skriver

: Hvorfor ikke?

Jeg går ud fra du har klippe-klistret fra en digitalt underskreven e-mail eller anden lignende klient, hvor du har underskrevet den med din (der er i øvrigt 7 Christian Schmidt'er med gyldige offentlige nøgler på Certifikat.dk) private nøgle.

Men jeg kan ikke verificerer det, fordi der ikke følger en klient med til TDCs løsning til at gøre det med. Det gør der derimod med PGP.

Jeg har ikke PGP på min computer længere.

29
25. oktober 2007 kl. 00:29

Content-Type: multipart/signed; protocol="application/x-pkcs7-signature"; micalg=sha1; boundary="------------ms060605030505080709030209"

This is a cryptographically signed message in MIME format.

--------------ms060605030505080709030209 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Jeg kunne f.eks underskrive dette indl=E6g med PGP. Det kan jeg ikke med den danske digitale signatur. Hvorfor ikke?

--------------ms060605030505080709030209 Content-Type: application/x-pkcs7-signature; name="smime.p7s" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s" Content-Description: S/MIME Cryptographic Signature

MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMIAGCSqGSIb3DQEHAQAAoIIK8DCC BXQwggRcoAMCAQICBEVb+UwwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwMTELMAkGA1UEBhMCREsxDDAKBgNV BAoTA1REQzEUMBIGA1UEAxMLVERDIE9DRVMgQ0EwHhcNMDcwMzIwMTkxNTQ4WhcNMDkwMzIw MTk0NTQ4WjB5MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UEChMgSW5nZW4gb3JnYW5pc2F0b3Jpc2sg dGlsa255dG5pbmcxPzAYBgNVBAMTEUNocmlzdGlhbiBTY2htaWR0MCMGA1UEBRMcUElEOjky MDgtMjAwMi0yLTA4Nzk3ODgyOTY2NjCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA1eK0 jUrQA1zfxBbUMvCalb7/K5JP01Y3QIVCq+bSG71vU4aANdSuYepcOeQCI7QouepqqoXO2uDI HvllSBq+FQXk/ZV+K/cuL4i/bH7MjJXm6KU4dt2aPi9FL6HCuuFUrP44OGaOr9m1OV4Enz5M wspnWMR6JzW4iK4RwXh5+zECAwEAAaOCAs4wggLKMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DArBgNVHRAE JDAigA8yMDA3MDMyMDE5MTU0OFqBDzIwMDkwMzIwMTk0NTQ4WjCCATcGA1UdIASCAS4wggEq MIIBJgYKKoFQgSkBAQEBAzCCARYwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cuY2VydGlmaWth dC5kay9yZXBvc2l0b3J5MIHiBggrBgEFBQcCAjCB1TAKFgNUREMwAwIBARqBxkZvciBhbnZl bmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VT IENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LmNlcnRpZmlrYXQuZGsvcmVwb3NpdG9yeS4g QmVt5nJrLCBhdCBUREMgZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFy IGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjBBBggrBgEFBQcBAQQ1MDMwMQYIKwYBBQUH MAGGJWh0dHA6Ly9vY3NwLmNlcnRpZmlrYXQuZGsvb2NzcC9zdGF0dXMwIAYDVR0RBBkwF4EV Y2hyaXN0aWFuQHNjaG1pZHQubmV0MIGEBgNVHR8EfTB7MEugSaBHpEUwQzELMAkGA1UEBhMC REsxDDAKBgNVBAoTA1REQzEUMBIGA1UEAxMLVERDIE9DRVMgQ0ExEDAOBgNVBAMTB0NSTDE4 NzUwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy5jZXJ0aWZpa2F0LmRrL29jZXMuY3JsMB8GA1Ud IwQYMBaAFGC1hexWZH4SGSdnHVAVS3OuO/kSMB0GA1UdDgQWBBT3V4rvUwwO3TRsZeLC663R oLrEZTAJBgNVHRMEAjAAMBkGCSqGSIb2fQdBAAQMMAobBFY3LjEDAgOoMA0GCSqGSIb3DQEB BQUAA4IBAQA+/XSR4tMgDAn/WLmPz8NXwIn4VNoCYFYuMJTIemCvHmPjjDL5Ohv9u0WEz/pg WJIpQY+kwaoJYSwOU7crWEC0rj9VRSymQ6M2xM2leE3ERECwsjZA2SVwNkNpTc5Yl4dYlT6c Cd03LBKModiLKZ0QA2vhED4Srzk5FGZGGsmQimftdSywXLJJuFFLDeYR8G6cxKlIBc4WClSw mG/qM6vzgKh10tbmC0FZfg+LoIXzR/Omu6iRuoFBaA++cXv0LqPfqJUtCi3U7pJsRoUpZzYZ dBq2mapOODu0IpI1LvYZ8wDOvg+e0GnOTwnnxBb0cbDi/P/wWo4CK4OcXrC2EPv8MIIFdDCC BFygAwIBAgIERVv5TDANBgkqhkiG9w0BAQUFADAxMQswCQYDVQQGEwJESzEMMAoGA1UEChMD VERDMRQwEgYDVQQDEwtUREMgT0NFUyBDQTAeFw0wNzAzMjAxOTE1NDhaFw0wOTAzMjAxOTQ1 NDhaMHkxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKEyBJbmdlbiBvcmdhbmlzYXRvcmlzayB0aWxr bnl0bmluZzE/MBgGA1UEAxMRQ2hyaXN0aWFuIFNjaG1pZHQwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIwOC0y MDAyLTItMDg3OTc4ODI5NjY2MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDV4rSNStAD XN/EFtQy8JqVvv8rkk/TVjdAhUKr5tIbvW9ThoA11K5h6lw55AIjtCi56mqqhc7a4Mge+WVI Gr4VBeT9lX4r9y4viL9sfsyMlebopTh23Zo+L0UvocK64VSs/jg4Zo6v2bU5XgSfPkzCymdY xHonNbiIrhHBeHn7MQIDAQABo4ICzjCCAsowDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MCsGA1UdEAQkMCKA DzIwMDcwMzIwMTkxNTQ4WoEPMjAwOTAzMjAxOTQ1NDhaMIIBNwYDVR0gBIIBLjCCASowggEm BgoqgVCBKQEBAQEDMIIBFjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0aWZpa2F0LmRr L3JlcG9zaXRvcnkwgeIGCCsGAQUFBwICMIHVMAoWA1REQzADAgEBGoHGRm9yIGFudmVuZGVs c2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1As IGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cuY2VydGlmaWthdC5kay9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3m cmssIGF0IFREQyBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0 LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMEEGCCsGAQUFBwEBBDUwMzAxBggrBgEFBQcwAYYl aHR0cDovL29jc3AuY2VydGlmaWthdC5kay9vY3NwL3N0YXR1czAgBgNVHREEGTAXgRVjaHJp c3RpYW5Ac2NobWlkdC5uZXQwgYQGA1UdHwR9MHswS6BJoEekRTBDMQswCQYDVQQGEwJESzEM MAoGA1UEChMDVERDMRQwEgYDVQQDEwtUREMgT0NFUyBDQTEQMA4GA1UEAxMHQ1JMMTg3NTAs oCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLmNlcnRpZmlrYXQuZGsvb2Nlcy5jcmwwHwYDVR0jBBgw FoAUYLWF7FZkfhIZJ2cdUBVLc647+RIwHQYDVR0OBBYEFPdXiu9TDA7dNGxl4sLrrdGgusRl MAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKoZIhvZ9B0EABAwwChsEVjcuMQMCA6gwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD ggEBAD79dJHi0yAMCf9YuY/Pw1fAifhU2gJgVi4wlMh6YK8eY+OMMvk6G/27RYTP+mBYkilB j6TBqglhLA5TtytYQLSuP1VFLKZDozbEzaV4TcREQLCyNkDZJXA2Q2lNzliXh1iVPpwJ3Tcs Eoyh2IspnRADa+EQPhKvOTkUZkYayZCKZ+11LLBcskm4UUsN5hHwbpzEqUgFzhYKVLCYb+oz q/OAqHXS1uYLQVl+D4ughfNH86a7qJG6gUFoD75xe/Quo9+olS0KLdTukmxGhSlnNhl0GraZ qk44O7QikjUu9hnzAM6+D57Qac5PCefEFvRxsOL8//BajgIrg5xesLYQ+/wxggIqMIICJgIB ATA5MDExCzAJBgNVBAYTAkRLMQwwCgYDVQQKEwNUREMxFDASBgNVBAMTC1REQyBPQ0VTIENB AgRFW/lMMAkGBSsOAwIaBQCgggFHMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZI hvcNAQkFMQ8XDTA3MTAyNDIyMjcxNVowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFEmwL4jkMXgucVy8WfN2 AZHvHARlMEgGCSsGAQQBgjcQBDE7MDkwMTELMAkGA1UEBhMCREsxDDAKBgNVBAoTA1REQzEU MBIGA1UEAxMLVERDIE9DRVMgQ0ECBEVb+UwwSgYLKoZIhvcNAQkQAgsxO6A5MDExCzAJBgNV BAYTAkRLMQwwCgYDVQQKEwNUREMxFDASBgNVBAMTC1REQyBPQ0VTIENBAgRFW/lMMFIGCSqG SIb3DQEJDzFFMEMwCgYIKoZIhvcNAwcwDgYIKoZIhvcNAwICAgCAMA0GCCqGSIb3DQMCAgFA MAcGBSsOAwIHMA0GCCqGSIb3DQMCAgEoMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGAz+UfZTZRfBBaMehv NNeYbLVXcsVjd0uVUeYQ6ngBOYdA1lO1Lk05cvwxV1IBjPzjViUyGc1K+OFy3zxep1ZGOqxi aib9h5cgI/cOOA9mSiqeDqGJhLn14L1rRGFw9DGdW6odqe25HImlbN7ukg1uxfedr5NJsf/K kGY1cO2YeUMAAAAAAAA= --------------ms060605030505080709030209--

28
24. oktober 2007 kl. 16:52

Den metode Jens Madsen beskriver, med at osse indtaste på "kortet" de data man sender før underskriften, findes faktisk allerede - det hedder en digital signatur, den du får du fra TDC.

Jeg har ofte tænk på om jeg ikke kunne sende en e-mail til banken underskrevet med min TDC signatur om f.eks at flytte nogle penge fra min konto over på en giro konto som en måde at betale regningen på.

Brugen af digitale signatur er faktisk nedfældet i en lov og sidestillet med at sende et undskreven brev. Eneste problem er selvfølgelig, at banken så vil beregne sig et gebyr.

Hvorfor forskningsministeriet har valgt at opfinde den dybe tallerken igen med TDC løsningen har nok noget at gøre med at ville støtte en "dansk" løsning. PGP (og GPG) har været der i mange år og er gennemprøvet, og er en meget bedre løsning. Jeg kunne f.eks underskrive dette indlæg med PGP. Det kan jeg ikke med den danske digitale signatur.

I øvrigt skriver jeg ikke at Activecard er udtryk for "ultimativ sikkerhed". Jeg skriver at "du kan ikke få det mere sikkert."

Og det er jo faktisk bankens problem om det er sikkert. Fordi det er banken der har valgt at bruge den løsning. De har alligevel sparet mange udgifter selvom det skulle gå galt en gang imellem. Jeg mener kunden får dækket sine tab i de fleste tilfælde.

27
23. oktober 2007 kl. 21:53

Meget underholdende!

"Eksport til PKCS12 er såmænd let nok, hvis bare man ved hvordan: Ind på http://erhverv.tdc.dk/ (brug IE!) Klik på Digital Signatur Klik på Support Klik på Sikkerhed Klik på Opret sikkerhedskopi Nederst på siden står der så "Du kan lave en sikkerhedskopi i andre programmer, ved at eksportere din signatur.", hvor en del af sætningen er et link. På den næste side skal man så trykke på et link i teksten: Eksportér signatur."

-og så kommer man frem til:

http://privat.tdc.dk/publish.php?id=6453

Bemærk der står "privat.tdc.dk" her.

Jeg kender godt siden og den er umulig at komme frem til når man starter med Privat - altså som privat kunde.

26
23. oktober 2007 kl. 20:47

Næsten alle kommentar fortæller jo bare at brugervenlighed stadig er en smuk tanke, men at den er hæmmet af propritære teknologi. At TDC har lavet en løsning som primært dækker en Microsoft platform er selvfølgelig surt for os som ikke bruger den, men omvendt må man sige at den store mængde borgere som brugerne har fået noget for ret få udgifter. Det er dem som har "givet" TDC opgaven, som ikke har gjort deres arbejde godt nok og dem som vi skal gå efter. Alt i alt har det da været en interessant oplevelse, men næppe et hit og prisen for at få virksomheder med på E-boks er åbenbart højere end besparelsen for virksomhednerne.

25
23. oktober 2007 kl. 20:33

Jeg har den fornøjelse at være LRA (Local Registration Authority) i et mindre firma, så jeg har jævnligt at gøre med fornyelser og udstedelser af digitale signaturer fra TDC.

Jeg har efterhånden resigneret en anelse, og benytter IE til udstedelsen, og laver derefter en PKCS12-fil, som er brugbar i Firefox og Thunderbird.

Men der er faktisk en fordel ved det: Jeg slipper for at få installeret TDCs krypto-API-halløj i Firefox, og kan nøjes med at tildele min master software security device et ordentligt master-password.

Eksport til PKCS12 er såmænd let nok, hvis bare man ved hvordan: Ind på http://erhverv.tdc.dk/ (brug IE!) Klik på Digital Signatur Klik på Support Klik på Sikkerhed Klik på Opret sikkerhedskopi Nederst på siden står der så "Du kan lave en sikkerhedskopi i andre programmer, ved at eksportere din signatur.", hvor en del af sætningen er et link. På den næste side skal man så trykke på et link i teksten: Eksportér signatur.

/Thing

23
Indsendt af Anonym (ikke efterprøvet) den tir, 10/23/2007 - 08:55

Jens,

Helt enig, man skal autorisere transaktionen i stedet for personen. Selve transaktionen skal ud til brugeren og integriteten skal sikres helt op mod grundsikkerhedsmodellen for at forebygge mod falske antagelser om sikkerhed.

Men samtidig er det kritisk at man flytter fra genbrug af identitet til formålsspecifikke nøgler, dvs. sikre at man ikke KAN bruge authentikeringen i anden sammenhæng. F.eks. er Net-Id en åben invitation til kriminalitet og anden misbrug, fordi banken herved gør deres sikkerhed sårbar for at kunne tjene penge og bygge kontrol over kunderne ved at tage ejerskab af transaktioner med tjedepart. Hele SSO-tanken er sikkerhedsmæssigt pilrådden.

21
23. oktober 2007 kl. 01:54

Nicolai Tejlgaard Hansen:

"Jeg kender godt ActivCard, men synes bestemt ikke at det er lig med understøttelse af Firefox (eller andre browsere). Jeg synes det er en fesen løsning, der kræver at man render rundt med ENDNU et kredit-kort i pungen. Det gider jeg ærligt talt ikke. Og er man ude i byen og har glemt sit kort, er det ikke muligt lige at logge på netbanken."

Vil du hellere rende rundt med 2kg bærbar?

OK. Du ser på billedet ikke ud til at være splejs :-)

Danske Netbank anbefaler netop deres Activecard løsning, når du skal bruge en fremmed computer. Det er en OTP løsning. Du kan ikke få det mere sikkert. Den eneste exploit er en man-in-the-middel.

20
23. oktober 2007 kl. 01:07

Jeg må tilstå, efter jeg fik ActivCard, har jeg sovet bedre om natten:-) Spøg til side, jeg er vældig glad for min ActivCard løsning, og jeg har endnu ikke prøvet en moderne browser med Java 1.5 og (evince | xpdf | gpdf | kghostview), hvor DDB's internetbank ikke har virket (Safari, konquerer, Epiphany, firefox, mozilla, opera. Eneste undtagelse er dillo og lynx)

19
23. oktober 2007 kl. 00:35

Jeg føler mig ikke specielt tryg ved at bruge standard-løsningen med en nøglefil, som uden videre kan kopieres fra min firmapc, hvis der skulle være en enkelt korrupt medarbejder i it-afdelingen. Også selvom den skulle være på en usb-stick. One time password (OTP) løsninger er det eneste fornuftige til bank login og for den sags skyld til alle systemer med fortrolige oplysninger.

18
22. oktober 2007 kl. 23:34

For nogle måneder siden var jeg igennem samme mølle og talte og skrev også med en del Jepper hos TDC - alle i hvert fald lige talentløse. Alle bad mig om at starte IE, nedgradere osv. - ganske som beskrevet ovenfor.

Forresten havde jeg allerede første gang valgt en ikke IE løsning og kunne dog hente en HTML fil som indeholdt et fejlramt Javascript så vidt jeg husker det.

Inde i filen kunne jeg godt se signaturen, men da jeg mener at TDC burde kunne lære af egne fejl kørte jeg sagen helt ud.

Jeg endte op med at skrive en mail til minister Sander for han har tvunget mig til at få mine lønsedler gennem e-boks. Jeg meddelte kort at den beslutning måtte han omgøre fordi hans foretrukne leverandør ikke kunne levere en signatur, som fungerede.

Der gik ikke længe inden en åbenbart mere vidende person henvendte sig fra TDC med et perl script, der kunne udtrække signaturen til en PKCS12 fil (eller hvad det nu lige er de hedder) og så kunne Firefoxen importere signaturen (Thunderbird ligeså).

Så moralen må være at mail bombe minister Sander med henvendelser angående en uduelig leverandør, der desværre også på dette område opfører sig monopolistisk med en ufattelig ringe hjælp til sagesløse borgere - det jo ikke alle som er lige så vedholdende som nogle her ligesom de formentlig ikke har indsigten til at gennemskue hvor problemet rod er.

Og ja jeg ved godt at minister Sander ikke læser min mail, men kommer der nok kan det jo være at der slipper en bøvs fra forkontoret ind til ministerkontoret.

Jeg gruer dog for at når min signatur løber ud om et års tid så skal jeg til det samme igen, for TDC kan åbenbart ikke lære af egne fejl og teste på browser og operativsystem for så at sende noget som fungerer i det af brugeren foretrukne software. Der er ellers forholdsvist simpelt at gøre på server side...

17
22. oktober 2007 kl. 21:30

Løsninger der stiller krav til borgernes tekniske færdigheder er samfundsmæssigt at ligne ved en død sild - og det gælder både funktionalitet og sikkerhed.

16
22. oktober 2007 kl. 08:03

.. Helge Sander bruger heller ikke Digital Signatur. Men hans sekretær bruger Helge Sanders digitale signatur.. Æh, eller noget.

http://kezze.dk/helge-sanders-digitale-signatur/

Da jeg sidst skiftede, kunne jeg få lov til at downloade en "rå" pkcs#12 certifikat-fil. Skal jeg tolke det derhen, at den mulighed nu er afskaffet af TDC? Det var da umanerligt dumt, i så fald. Jeg er ikke interesseret i al mulig udenoms-software af tvivlsom kvalitet. Bare gi' mig mit certifikat, tak!

14
21. oktober 2007 kl. 23:36

Det eneste virkelige problem jeg har haft med denne løsning var at kortet gik i baglås fordi jeg havde haft det 2 dage i tegnebogen i baglommen.

Det tog så 3 uger at få et nyt og yderligere en uge at få det ny aktiveret.

Siden har det aldrig ligget i tegnebogen!

/eskild

13
21. oktober 2007 kl. 22:21

Alternativet til ActivCard er en nøglefil på din computer. Ved ikke om du går rundt med den på en USB-nøgle eller lignende, men jeg vil under alle omstændigheder fraråde dig at bruge den "ude i byen".

Danske Banks Activcard løsning fungerer fint for mig på Mac under både Firefox og Safari. Umiddelbart har jeg ikke meget at klage over mht Danske Banks cross-browser support. Jeg synes ofte de får lidt ufortjente "tæv" på Version2 for ikke at prioritere det højt nok.

12
21. oktober 2007 kl. 21:49

Hvad jeg har fået forklaret af en udvikler fra DDB, står valget ikke mellem IE og Firefox men et valg mellem MS Windows og andre. Deres løsning, der ikke kræver activcard, fordrer understøttelse af activeX, når initialfasen finder sted: udveksling af symetrisk nøgle for videre kommunikation samt autentificering og validering, så hvis man anvender Firefox på MS Windows, burde det også virke.

10
Indsendt af Anonym (ikke efterprøvet) den søn, 10/21/2007 - 20:26

Måske er jeg en af de få heldige for hvem firefox og den digitale signatur har virket uden problemer?

Det eneste tidspunkt hvor jeg har været tæt på panik, var da jeg ved en fejl havde slettet både signaturen og den eneste backup af signaturen :)

9
21. oktober 2007 kl. 19:59

Jeg har for nylig forsøgt at installere digital signatur på en maskine med Windows Vista og Firefox. Det er ikke nogle god cocktail skulle jeg hilse at sige. Undervejs hænger den java-applet der installere og når man efter at have slået den ned forsøger at starte Firefox, får man en fin dialog med: "Firefox er holdt op med at fungere". Den kan heldigvis bringes til at virke igen ved at fjerne TDC Digigtal signatur via kontrol panelet.

Efter at have snakket med Jesper (tæt på, men ikke helt Jeppe) og fået forslået at prøve med IE har jeg fået installeret signaturen så den virker med IE. Desværre er resultatet stadig at Firefox ikke fungerer... så signaturen er også på hylden her indtil videre.

8
21. oktober 2007 kl. 17:24

De banker der bruger BEC's webklient (oftest lokalbanker, min er Roskilde Bank), virker upåklageligt med FF på Linux, uden papkorts erstatninger.

Der var lidt pjat for et års tid siden, hvor man først skulle hoppe ind på selve netbank siden (Man kan normalt bruge en lille loginboks på bankens forside), ellers var der noget frameværk der ikke skiftede ordentligt, men siden da har jeg aldrig haft problemer.

7
21. oktober 2007 kl. 16:34

"Kan det virkelig passe, at TDC ikke gider understøtte den klart største ikke-Microsoft-udviklede browser på markedet?" Så vidt jeg kan se, har de gjort en del for at få det til at spille i Firefox. Men det er selvfølgelig ikke en garanti for, at brugeren aldrig vil opleve fejl.

Jeg kan levende forestille mig, at det må være sin sag at lave en Java-applet, der fifler med noget så eksotisk som browserens certifikatlager[0], så det virker i et udvalg af browsere af forskellige fabrikater i forskellige versioner sammen med et udvalg af JVM-fabrikater og -versioner. Det kræver nok lidt mere end 30 minutters webudvikling. Dermed ikke sagt, at den nuværende løsning er "god nok".

[0] Denne komplicerede løsning er nødvendig for at kompensere for, at de færreste browsere beskytter det installerede certifikat i tilstrækkelig grad med password mm.

6
21. oktober 2007 kl. 16:21

Jeg bruger også Danske Bank fra Linux/Firefox. Jeg gik i banken og sagde at jeg var skiftet fra Windows. jeg fik så en ny netbankaftale og med den et Active-card. Det virker fint selvom de siger at de ikke yder support på Linux.

(En gang jeg måtte have fat i dem foreslog de at jeg skulle slå Active-X til, hvorefter jeg måtte erkende at jeg ikke brugte IE)

Men ellers er det da en udmærket netbank

5
21. oktober 2007 kl. 16:03

Nicolai:

Du antyder at Danske Bank ikke understøtter Firefox. Kan du ikke lige forklare hvad det er du efterlyser?

Det er min opfattelse at deres netbank faktisk fungerer rigtigt godt med firefox i modsætning til mange andre bankers.

Man skal dog henvende sig for at få en såkaldt "activecard" (http://www.danskebank.dk/activcard).

For nogle måneder siden opdagede jeg en forholdsvis ubetydelig fejl i deres netbank, som kun opstod i firefox. Jeg rapporterede den. Jeg fik et hurtigt svar og problemet er nu løst. Det er ikke alle steder man ser dette. De skal have min ros.

/mrj

3
21. oktober 2007 kl. 15:19

som jeg i øvrigt ikke er nogen fan af. De understøtter andre browsere men man skal så bruge et secure card. Det er noget med noget ActiveX...

2
21. oktober 2007 kl. 15:10

He, gad vide om de alle sammen hedder Jeppe. Det lyder som ham jeg talte med. Min signatur er også spærret nu, og da jeg til sidst gav op, og ringede til TDC anbefalede de mig simpelthen at bestille en ny signatur. Det har jeg så gjort... ikke at jeg dog kan installere den. Så Digital Signatur er også overstået for mit vedkomende, jeg gider ærlig talt ikke skulle Internet Explorer for slet ikke at tale om Windows for at kunne sparer lidt på min logon-tid på diverse sider.

Det der bare undre mig mest, er at min gamle signatur virkede fint. Jeg havde en pks12 fil som jeg kunne have på en USB pen, og den virkede fint i alle browsere og mailprogrammer jeg brugte, både under Windows og Linux. Hvorfor kan jeg nu ikke bare få sådan en fil igen? Det kunne Jeppe ikke lige svare på... men han ville da få sin chef til at kontakte mig... for 4 uger siden. Tak TDC... og farvel.

1
21. oktober 2007 kl. 14:23

Og jeg tror også jeg talte med Jeppe :) Det er til grin at det ikke er lavet bedre. De har jo sikkert fået en del penge for det.