Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Elmålersagen: Min målerløsning (version OT2)

16. februar 2022 kl. 14:004
Elmålersagen: Min målerløsning (version OT2)
Illustration: Prosa.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

(Elmålersagaen - kapitel 8. Læs sagaens del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 og del 7).

Radius har svaret på den fælles klage hos Datatilsynet: De mener ikke, at min målerløsning lever op til lovgivningen. De citerer en række paragraffer og forskrifterne.

Det ser ud til at min målerløsning bliver central, hvis vi fører en civil sag. Derfor har jeg minutiøst gennemgået de nævnte paragraffer og set, om min løsning lever op til dem. Der var et par svage punkter: F.eks. dækker den ikke egenproducenter (folk med solceller) og beskrev heller ikke, hvordan priserne kunne distribueres ud via broadcast i det meshnetværk, som elmålerne laver. Så jeg har lavet en opdateret løsning, som jeg fra nu af vil kalde OT2.

OT’s løsning 2 (OT2)

Baggrund

Hovedideen er, at netselskabet sender prisen, der så ganges med det aktuelle forbrug på elmåleren og summen af disse rapporteres ind for hver faktura (f.eks. en gang om måneden).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målet er at løse flg. problemer:

 • Indkøbsprisen for el-handelsselskabet (også kaldet elleverandøren) varierer
 • Indkøbsprisen af transport varierer (måske i fremtiden)
 • Salgsprisen per kWh varierer - og kan ikke nødvendigvis udregnes ud fra købsprisen
 • Netbalanceringen har behov for real-time data til at afgøre, om der skal tændes for endnu et kraftværk
 • Kapacitetsplanlægning og kvalitetskontrol (incl. drift og vedligehold) har behov for data.
 • Borgeren skal kunne se sit eget timeforbrug - også via en app
 • En dommer skal kunne få adgang til enhvers timeforbrug
 • At leve op til kravet om dataminimering i GDPR artikel 5 og 25, og kravet om privatlivsbeskyttelse by default i artikel 25, herunder for data, der kan bruges til at udlede GDPR artikel 9-oplysninger
 • At leve op til menneskerettighedernes krav om proportionalitet
 • På sigt: Hjælpe den grønne omstilling ved at gøre det muligt at lave automatik i hjemmet, der flytter strømforbruget

Løsningen skal være så simpel, at man kan forklare den til ikke-teknikere. Der kan med andre ord sagtens være bedre tekniske løsninger, der bare ikke er så nemme at forklare.

Selve løsningen

Den lokale måling

El-måleren har 5 konti:

 • Forbrug af el i kWh
 • Total indkøbspris fra elleverandør til kunde
 • Total salgspris fra elleverandør til kunde
 • Total indkøbspris af eltransport fra netselskab til kunde
 • Total salgspris fra netselskab til kunde

Egenproducenter (folk med solceller) udstyres med nogle ekstra konti:

 • Produktion i kWh
 • Total salgspris fra kunde til elleverandøren
 • Total indkøbspris af eltransport fra kunde til netselskab

De målte data skal i krypteret form til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomheden - typisk 1-4 gange i timen. De indsendes til datahubben. Kun elmåleren, borgeren og en dommer kan dekryptere disse. Denne form for kryptering kalder vi for egenkryptering: Det er kryptering fra sig selv til sig selv – præcis som man også kan sende en krypteret backup til en onlinetjeneste, der ikke kan dekryptere backuppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Borgeren kan bruge de egenkrypterede data hos datahubben til at se sit forbrug time for time, så han kan lave fine grafer over timeforbruget. Data hentes fra datahubben. Dekrypteringen kan f.eks. ske i borgerens aflæsningsapp. Dekrypteringsnøglen fås fra elmåleren. Dommeren kan åbne de krypterede aflæsninger fra datahubben, hvis der er mistanke om kriminalitet eller en borger flytter midt i måneden uden at aflæse.

1-4 gange i timen rapporterer netselskabet indkøbs- og salgspris for hhv. netselskab, elleverandør og producent til elmåleren, så den kan lave ovenstående udregning.

Hver måned sendes månedssummen for hver konto (altså det samlede antal kWh, men ikke splittet op time for time, og den total indkøbspris og salgspris for elleverandør, den total indkøbspris og salgspris for netselskab, den totale produktion og salgspris for producent) til netselskabet hhv. elleverandøren (via Energinet Danmarks datahub). Månedssummerne kan dekrypteres af netselskabet og el-leverandøren. Disse kan bruges til kontrol og fakturering.

Balancering, kapacitetsplanlægning, kontrol og kvalitetssikring

Netselskabet sætter målere op "tæt" på husstanden (f.eks. for hver gade, hver opgang eller hver transformatorstation), så de kan lave netbalancering, kapacitetsplanlægning og kontrol hen til denne måler. Da denne måler dækker flere husstande er målinger herfra ikke persondata, og netselskabet kan frit aflæse denne så tit de ønsker.

Alarmer om forsyningsafbrud kan ske på samme måde, som det sker i dag, og på forespørgsel fra netvirksomheden kan målersystemet overføre afbrudsdata. Så hvis der mangler spænding eller registreres en over/underspænding, 0-fejl eller registreres fejl på måleren selv, så kan disse sendes.

Distribution af strømprisen

Elhandelsselskaberne har typisk ikke forskellige priser fra enkeltkunde til enkeltkunde. De har grupper af kunder, der køber et givent produkt til samme pris.

Lad os antage, at der findes 10 elhandelsselskaber, som hver har 10 forskellige produkter - i alt 100 priser. I virkeligheden er der nærmere 50 elhandelsselskaber, men princippet er det samme.

Netselskabet kan så nøjes med at sende de samme 100 priser til alle elmålere, og elmåleren for en kunde, som har produkt 7 hos elhandelsselskab 4, kan så blot bruge pris nummer 7 i gruppe 4 eller pris nummer 47 ud af de 100.

Ved at udsende samtlige 100 priser til alle elmålere, så udgør disse lister over priser ikke persondata, og de kan principielt sendes ukrypteret.

Da målerne er i et mesh-netværk, så er ret billigt at sende præcis den samme information til alle elmålere (man kalder det for broadcast).

Kun ved skift af elhandelsselskab skal elmåleren informeres om det nye elhandelsselskab (så den f.eks. ikke længere bruger pris nummer 47, men i stedet prisen for produkt 2 fra elhandelsselskab nummer 3, altså pris nummer 32 ud af de 100).

Hvis man ønsker, kan skift af elhandelsselskab også ske krypteret: Data sendes fra elhandelsselskabet via datahubben men krypteret med elmålerens nøgle, så kun elmåleren kan se dette. Derved får netselskabet heller ikke adgang til den personoplysning.

Automatiseret flytning af forbrug - den grønne omstilling

Vi ved at mennesker er vanedyr: Der skal utroligt meget til at ændre folks vaner. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, så skal vi finde løsninger, der gør det nemt at være med. Det kan f.eks. ske gennem at lave automatiske løsninger, der kan flytte forbruget til perioder, hvor produktionen er grønnest.

Ved at sørge for, at elmåleren kender prisen nu (og gerne nogle timer frem) kan man på sigt udvikle et lokalnet (måske ala netværk over strømledninger?) som kan distribuere elprisen fra elmåleren til alle apparater i hjemmet, så disse automatisk kan tænde og bruge den grønne strøm. F.eks. vil man kunne opsætte sin opvaskemaskine, vaskemaskine, varmepumpe eller elbil til altid at finde det bedste tidspunkt at bruge strøm inden for de næste 12 timer, når man trykker “start”.


De relevante paragraffer

De interessante paragraffer er:

 • Elforsyningsloven §22: OT2 lever op til paragraffen.
 • Målerbekendtgørelse (MBKG) §2: OT2 lever op til paragraffen.
 • MBKG §4. stk. 1: OT2 lever op til paragraffen.
 • MBKG §4 stk 2: OT2 lever op til paragraffen.
 • MBKG §4 stk 3: OT2 lever op til paragraffen.
 • MBKG §5: OT2 lever op til paragraffen. Data bliver i OT2 egen-krypteret i stedet for transportkrypteret, som det sker i dag.
 • MKKG §6: OT2 lever op til paragraffen.
 • MBKG §7. OT2 ændrer ikke måden dette sker på.
 • MBKG §8. OT2 sender egen-krypterede data til Datahub, og lever derfor op til paragraffen.
 • Forskrift D1's §11: OT2 giver mulighed for at hjemtage egen-krypterede 15/60 værdier, og lever derfor op til paragraffen.
 • Forskrift D1's §2: OT2 lever op til alle punkter undtagen pkt 2, hvor det kun er månedssummen, der kan kontrolleres.

De fleste lever OT2 indlysende op til. Nogle kræver en ekstra forklaring.

Krav om privatlivsbeskyttelse og dataminimering

Min sag drejer sig i høj grad om GDPR artikel 5:

Personal data shall be: [...] (c) adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (‘data minimisation’); [...] (e) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; [...] (‘storage limitation’);

og artikel 25:

1 Taking into account the state of the art, [...] the controller shall, [...] at the time of the processing itself, implement appropriate technical and organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to implement data-protection principles, such as data minimisation, in an effective manner and to integrate the necessary safeguards into the processing in order to meet the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects.

2 The controller shall implement appropriate technical and organisational measures for ensuring that, by default, only personal data which are necessary for each specific purpose of the processing are processed. That obligation applies to the amount of personal data collected, the extent of their processing, the period of their storage and their accessibility. [...]

Egen-kryptering og transportkryptering vurderer jeg er inkluderet i "state of the art technical measures", og dataminimering nævnes eksplicit.

Transportkryptering og egen-kryptering (MBKG §5 og §8, forskrift D1 §11)

Krypteret backup bliver normalt krypteret på klienten før den sendes til en backuptjeneste. Backuptjenesten har ikke nøglen til at låse data op. Det har kun klienten. Det kalder jeg egen-kryptering (andre vil kalde det client-side-kryptering eller end-to-end, men disse kan misforståes som at den ene ende er borgeren og den anden ende er Datahubben - og det er det jo netop ikke. Det er kryptering "fra mig selv til mig selv").

Transportkryptering er når data er krypteret mellem klient og server - f.eks. når du benytter https.

Målerbekendtgørelsen siger ikke, at data skal transportkrypteres ved indsamling. At man skal gøre det alligevel, skyldes GDPR artikel 25.1: Du skal implementere databeskyttelse, når du kan.

På samme måde gælder det for egen-krypteringen (altså at data krypteres med en nøgle, som kun elmåler/borger/dommer har), som bruges i OT2.

Målerbekendtgørelsen siger ikke, at data skal egen-krypteres ved indsamling. At man skal gøre det alligevel, skyldes GDPR artikel 25.1: Du skal implementere databeskyttelse, når du kan. Her er det uklart hvad Radius mener, men de implementerer det i hvert fald ikke.

Med andre ord: Hvis man mener, at transportkrypteringen er et krav, som ikke kan fraviges i forskrifterne pga. GDPR, så må det samme gælde for egen-kryptering.

I Målerbekendtgørelsen står:

§ 6. Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomheden.

§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energinet er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere.

Bekendtgørelsen kræver altså ikke egen-kryptering (ligesom den heller ikke kræver transportkryptering), men forbyder det heller ikke: Der er ikke krav i bekendtgørelsen om, at netvirksomheden eller datahubben skal kunne dekryptere de timemålte forbrugsdata, hvis modellen for timeafregning ikke kræver dette (som f.eks. min model ovenfor). De krypterede datapakker skal dog indsamles i datahubben for at både borger og dommer kan hente dem herfra og dekryptere dem.

Kontrol (forskrift D1 §2)

Forskrift D1 handler om at kontrollere målingerne (alternativt estimere dem) og kontrollere, at Datahub har de samme data, som man har indsamlet. Igen står her ikke, at disse data ikke må være egen-krypterede, og kontrollen af de egen-kryptedere data er således blot at sikre, at der er en komplet backup af disse hos Datahub.

OT2 giver mulighed for at målerne bliver foretaget og hjemtaget. Men estimering kan kun kunne ske på månedssummerne. Man vil heller ikke kunne kontrollere rigtigheden af de enkelte målinger, men kan dog kontrollere månedssummerne.

Dermed kan OT2 delvist opfylde §2 punkt 1, men ikke opfylde §2 punkt 2.

Dette er i sig selv ikke overraskende: Vi har fra første færd anerkendt, at OT2 kan kræve en ændring af forskrifterne.

Er forskrifter del af loven?

Det er ret centralt for min sag, at data faktisk er omfattet af GDPR og ikke undtaget fra GDPR på en eller anden måde.

GDPR artikel 6 1.c siger:

Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: ... (c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;

Der er bred enighed om, at hvis det står i loven (herunder Elforsyningsloven og Målerbekendtgørelsen), så udgør det en "legal obligation", idet disse kun kan ændres af Folketinget. Men det er mindre sandsynligt, at forskrifterne (som kan ændres af embedsmænd) udgør en "legal obligation".

Dette er ret centralt i min sag, for hvis forskrifterne er en "legal obligation", så falder mit argument om, at behandlingen ikke er i overensstemmelse med GDPR (idet de er undtaget jvnf. artikel 6.1.c); men jeg er endnu ikke stødt i een jurist, der var overbevist om, at forskrifterne kan betragtes som sådan, mens jeg har mødt flere, der vurderer, at de ikke er en "legal obligation".

Hvis forskrifterne betragtes som en "legal obligation", så vil embedsmænd kunne ændre forskrifterne til også at sige: "Det er ikke nødvendigt at transportkryptere" eller på anden måde rent administrativt udhule hele GDPR, så længe de ikke direkte overtræder en lov, og det har næppe været meningen med GDPR 6.1.c. Det er mere sandsynligt, at GDPR 6.1.c er indført for at Folketinget kan vedtage undtagelser.

Men vi ved ikke, om forskrifterne i denne sammenhæng er en "legal obligation". Der er ikke nogen domme, som viser dette.

Krav om dataminimering

Både artikel 5 og 25 taler om dataminimering. Så hvis man kan fuldføre sin opgave med færre data, så skal man gøre det. I min sag er det naturligvis at kunne udskrive en retvisende regning, foretage kontrol af forbruget og sikre forsyningssikkerhed gennem balancering.

Min løsning er et eksempel på, at man kan fuldføre opgaven med færre data. Dermed ikke sagt, at man partout skal vælge min løsning, men man kan næppe lovligt vælge en løsning, der stiller borgeren ringere.

Sagen hos Datatilsynet

Datatilsynet har fået PhD-afhandlingen, og jeg har fremhævet de steder:

 • hvor Datatilsynets egne høringssvar beder om at man får tænkt privatlivsbeskyttelse ind
 • hvor EDPS (Det europæiske datatilsyn) udtaler sig
 • hvor EU-domstolens domme og det franske datatilsyns afgørelser er omtalt
 • samt hvor det sandsynliggøres, at man kan aflede religion ud fra målerdata

Efter at jeg nu selv har fået skiftet måler, så har jeg bedt om at være hovedklager.

Processen for en klage hos Datatilsynet er, at en klage sendes til kommentering hos indklagede, og indklagedes svar sendes til kommentering hos klager, hvorefter Datatilsynet træffer en afgørelse. De kan vælge at lade Datarådet træffe afgørelse, hvis sagen er principiel. Og mon ikke denne sag kunne vise sig at være principiel?

Min kommentering bliver med andre ord ikke sendt til Radius, og jeg har åbenbart kun 2 skud "i bøssen", så endnu engang er jeg glad for, at jeg har taget professionelle med på råd, for ellers havde jeg nok fjumret så meget, at jeg havde tabt på en teknikalitet: Jeg accepterer, hvis jeg taber, men det skal altså ikke være på en teknikalitet.

Datatilsynet har en vejledningspligt, men den gælder alene for generelle spørgsmål - ikke konkrete sager, så her ville der heller ikke være hjælp at hente.

Den civile sag

Fogedsagen fortalte os intet om, hvorvidt målerens dataindsamling er lovlig: Dommeren kikkede ikke på hverken menneskerettigheder og detaljerne i GDPR - og det var heller aldrig forventningen.

Og netop fordi jeg efter dommen har fået skiftet måler, er vi nok nødt til at afvente Datatilsynets afgørelse, før vi kører en civil sag. Min retshjælpsforsikring stiller som krav, at man har udtømt andre klagemuligheder, før man fører en sag. Det havde jeg jo, før måleren blev skiftet. Men fordi måleren er skiftet, kan jeg nu pludselig klage til Datatilsynet, og derfor vil jeg ikke blive overrasket, hvis retshjælpsforsikringen kun vil dække omkostninger efter Datatilsynet har afgjort sagen.

Hvis Datatilsynets afgørelse klart går mig imod, så er der næppe grund til at føre en sag. Jeg har også hele tiden sagt til Radius, at hvis Datatilsynet mener, at målerens dataindsamling er lovlig, så er det godt nok til mig.

Så kun hvis afgørelsen er uklar eller jeg får medhold, ser jeg en grund til at føre en sag.

Afgørelsen kan formodentlig også gøre det mere klart, om Radius eller Energinet eller Radius+Energinet er den rette part at sagsøge.

Hvad tror jeg er sket

Jeg tror, jeg har fundet en bug.

Jeg tror, at de, der har lavet forskrifterne, ikke har været opmærksomme på, at man kunne lave en løsning, der gav en højere beskyttelse af borgeren og samtidigt gav mulighed for korrekt afregning og netbalancering; og at de derfor alene har kikket på transportkryptering. Måske har de blot kopieret eksisterende løsninger.

Jeg tror, at de, der har lavet forskrifterne, ikke har været opmærksomme på, at målerdata kan afsløre religion, og at man på grund af menneskerettighederne er nødt til at foretage en afvejning af, om indgrebet i privatlivet er proportionalt med den (uvisse) grønne fordel. Hvis loven havde gjort skiftet til fjernaflæst måler valgfrit, så ville der ikke være grund til at foretage den afvejning.

Jeg tror, at de simpelthen var uopmærksomme på den del af dataindsamlingen, da GDPR trådte i kraft, og idag har de noget kode, der virker, som man nødigt vil pille ved.

Så jeg tror, at jeg har fundet en bug, som nemt kunne have været fikset tidligere, men som nu er ret bøvlet at få rettet.

Økonomi

Jeg må igen takke for de mange donationer. De dækker en del af regningen på omkring 60.000 kr. Regningen stammer fra forarbejderne fra før fogedsagen og udarbejdelse af klagen og det seneste svar til Datatilsynet, og retshjælpsforsikringen kommer aldrig til at dække den del. Retssikkerhedsmæssigt synes jeg principielt, at det er ret træls at have den regning: Jeg kommer igennem med hjælp fra jer og (i værste fald) et lån i lejligheden; men den almindelige dansker, der ikke har råd til advokat, ville godt nok nemt kunne snuble i systemet og tabe på tekniske point. Jeg så nok gerne, at retshjælpsforsikringen kunne understøtte i klager til instanser som Datatilsynet.

Donationer er stadig meget velkomne på: Broager Sparekasse reg 9797 konto 01325671 eller via MobilePay til 60666699 (se flere donationsmåder).

4 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
16. februar 2022 kl. 19:14

Mit gæt er, at der er kryptofolk, der kan udtænke endnu bedre løsninger - men løsningerne bliver nok sværere at forklare til alm. borgere, og OT2 skal være nem at forstå, hvis den skal kunne bruges i retten.

Endnu en løsning: Hvis den hemmelige pris er en prisgruppe som flere elmålere skal bruge, så sender elhandelsselskabet en shared key til Salsa20 til elmåleren. Hvorefter elhandelsselskabet sender prisen krypteret med denne shared key. Nonce can f.eks. være antal timer siden 1970, som kan bruges af alle elhandelsselskaber.

Da Salsa20 er en stream cipher, så fylder data ikke mere (2 bytes ind = 2 bytes ud).

3
16. februar 2022 kl. 18:13

Der er en risiko for at der bliver kommunikeret en fejlagtig pris ud, som skal korrigeres.

Det alene kan være kernen i at elselskaber ikke vil gå den vej.

2
16. februar 2022 kl. 18:06

Forsinkede data og Priskorrigering

Da måleren kun skal rapportere totalen hver måned, så giver det ingen forskel inden for måneden: Elmåleren kender dit forbrug i kWh time for time og kan gange det ud.

Så det eneste tidpunkt, hvor det får en reel betydning, er hvis forsinkelsen sker over et månedsskifte, og du flytter i den måned, så den nye indflyttter får din regning for de forsinkede data. Det tror jeg i praksis drejer sig om småpenge.

Men det kan godt give mening at lave noget, der sikrer, at alle har fået prisen ved broadcast, og at de lige spørger naboen, hvis de ikke har fået en prisliste den seneste time. Dette er tekniske detaljer, der næppe skal beskrives i OT2, da det ikke gør modellen nemmere at forstå.

Antagelse om statisk antal priser

Hvor læser du det statiske? Det er som sådan ikke noget problem i, at antallet af pris-"slots" vokser, og at man genbruger "slots" der ikke længere er i brug. I eksemplet grupperer jeg de 10 i 10 grupper for forståelsen, men i praksis behøver de jo ikke være grupperet.

Derudover skal vi huske på, at erhverv sjældent (nogensinde?) har GDPR-rettigheder og erhverv kan derfor afregnes som i dag.

Jeg kan forestille mig at der er elhandlere der ikke er enige i at deres priser skal kunne ses af alle

Priserne til private kan ofte findes på selskabets webside. Men hvis de ønsker, at man ikke skal kunne se deres priser, så må de jo udvikle en metode, der laver den beskyttelse og som samtidigt lever op til GDPR. Jeg har svært ved at tro, at ønsket om at hemmeligholde en pris kan overtrumfe GDPR.

Jeg kan umiddelbart finde 2 GDPR-compliant løsninger:

 • Kunden giver samtykke til at målingen kan foregå som i dag.
 • Prisen krypteres med målerens nøgle og sendes 1-til-1 fra elhandelsselskabet (lige som i OT2's beskrivelse af skift af elhandelsselskab). Dette koster dog båndbredde til elmåleren, så det skal elhandelsselskabet nok betale ekstra for.

Mit gæt er, at der er kryptofolk, der kan udtænke endnu bedre løsninger - men løsningerne bliver nok sværere at forklare til alm. borgere, og OT2 skal være nem at forstå, hvis den skal kunne bruges i retten.

Prisannoncering: Kend prisen 24 timer frem

Det er den del, som jeg prikker til i sidste afsnit:

Ved at sørge for, at elmåleren kender prisen nu (og gerne nogle timer frem) kan man på sigt udvikle et lokalnet (måske ala netværk over strømledninger?) som kan distribuere elprisen fra elmåleren til alle apparater i hjemmet, så disse automatisk kan tænde og bruge den grønne strøm. F.eks. vil man kunne opsætte sin opvaskemaskine, vaskemaskine, varmepumpe eller elbil til altid at finde det bedste tidspunkt at bruge strøm inden for de næste 12 timer, når man trykker “start”.

1
16. februar 2022 kl. 15:52

Hej Ole

En interessant sag. Hermed et par tanker til ovenstående.

Forsinkede data

Hvordan håndteres forsinkede data? Det er ikke unormalt at en eller flere elmålere i et område har forbindelsesproblemer henover flere dage, og den nuværende grænsen på tre dage bliver jævnligt brudt af elselskaberne for et skiftende fåtal af elmålere pga. diverse fejl og driftmessige udfordringer. Dvs. måleren skal kunne håndtere at få data for flere døgn bagud i tid, og så lave beregningen. Det vil nok også sige at måleren skal kunne sende en form for 'ack' tilbage om at den har modtaget data for en given periode.

Antalegelse om statisk antal priser

Jeg tror iøvrigt at det er lidt af en antagelse at der er X gange Y produkter (i dit eksempel 10 elhandlere med 10 produkter). Inden for erhverv er de almindeligt at der gives et "tilbud" med potentiale for at der er en unik pris per kunde, f.eks. pga. forskellige rabatsatser. Jeg tror derfor at det der skal broadcastes ud i et område alene skal være fællesmængden for de målere der er i det givne område. Jeg kan forestille mig at der er elhandlere der ikke er enige i at deres priser skal kunne ses af alle - især hvis det er en pris der er lavet til en given kunde og kun den.

Priskorrigering

Der er en risiko for at der bliver kommunikeret en fejlagtig pris ud, som skal korrigeres. Den risiko bliver ikke mindre af at der er mange forskellige priser på tværs af mange leverandører. Hvordan håndterer man sådanne fejl? Skal man kunne genudsende priserne for en given måler el. leverandør X døgn tilbage, så det kan blive korrigeret i måleren? En sådan korrigering bør nok også logges i måleren, så der er fuld sporbarhed?

Prisannoncering

Du skriver at priserne sendes ud 1-4 gange i timen. Jeg ved ikke hvordan de forskellige produkter fra elhandlerne er skruet sammen, men for Nordpol (der hvor 90%-ish af al strømmen handles) kender man priserne for de kommende 24 timer dagen i forvejen. Opløsningen er selvfølgelig stadig på timebasis (og de pønser jo på kvartersafregning). Med forbehold for sjove prisprodukter fra visse elhandlere (her vil det være interessant at få en på banen der har lidt branchekendskab), så bør priserne kunne annonceres ud i batches der dækker 24 timer.